In het kader van haar milieubeleid heeft de regering een nieuwe tijdelijke maatregel ‘afbraak en heropbouw’ aan het verlaagde tarief van 6% opgenomen in haar programmawet.  

Kort samengevat, is er voortaan naast de reeds bestaande regeling voor afbraak en heropbouw in de 32 bedoelde steden (rubriek XXXVII, tabel A, van KB nr. 20, reeds gepubliceerd) een tijdelijke bijkomende regeling verlaagd tarief van 6%.  Deze nieuwe tijdelijke regeling zal van toepassing zijn op het hele Belgische grondgebied en dit van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De btw dient opeisbaar te zijn tussen deze data. Er zal ook voorzien worden in een overgangsmaatregel voor de bouwprojecten die een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2021 of nog niet afgerond zijn per 31 december 2022. 

De drie nieuwe tijdelijke regelingen zien er kort samengevat als volgt uit:

1.    Enige en eigen woning

Dit betreft de afbraak en heropbouw van een woning op de rest van het Belgisch grondgebied die door de bouwheer-natuurlijke persoon zal dienen als zijn enige én eigen woning. Het is van belang dat de bouwheer er zijn domicilie vestigt zonder uitstel. Bijgevolg kan een bouwheer-vennootschap niet genieten deze regeling.  Merk op dat onroerende goederen in het buitenland mee in rekening worden genomen.

Daarnaast wordt een beperking ingevoerd van de bewoonbare oppervlakte die niet meer mag bedragen dan 200 m² na de uitvoering van de werken. Ten slotte is het vereist dat de bouwheer-natuurlijke persoon gedurende minstens 5 jaar de woning zal gebruiken als enige en eigen woning.

​Let wel, de bestaande regeling afbraak en heropbouw in de bedoelde stadsgebieden blijft bestaan. Deze voorwaarden gelden dus niet indien een woning wordt afgebroken en heropgebouwd in één van de bedoelde stadsgebieden.

2.   Verhuur aan een sociaal verhuurkantoor

Deze maatregel heeft betrekking op de bouwheren (natuurlijke of rechtspersonen) die na de uitvoering van de werken de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of laat verhuren door een sociaal verhuurkantoor in het kader van een toegekend beheersmandaat aan dat sociaal verhuurkantoor.  Alle andere verhuren van afgebroken en heropgebouwde panden zijn uitgesloten van deze regeling.

​Deze regeling vereist dat de woning langdurig wordt verhuurd in het kader van het sociaal beleid en dit voor minstens 15 jaar.

 

3.   Verkoop van een na afbraak heropgebouwde woning 

Ten slotte kan de levering van een na afbraak heropgerichte woning die door de koper-natuurlijke persoon zal worden gebruikt als zijn enige en eigen woning of door de koper zal worden verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor of via een aan een sociaal verhuurkantoor toegekend beheersmandaat ook aan 6% plaatsvinden. Ook hier dient de koper de woning te gebruiken als enige en eigen woning en er zijn domicilie te vestigen (zonder uitstel) gedurende minstens 5 jaar. Indien de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor dient dit voor minstens 15 jaar t​e gebeuren. 

Merk op dat deze maatregel geen betrekking heeft op de aan de verkoop voorafgaandelijke werken in onroerende staat betreffende de afbraak en heropbouw. Enkel de levering van de woning kan met toepassing van het verlaagd tarief plaatsvinden. De werken in onroerende staat kunnen mogelijks wel aan 6% indien de woning gelegen is in één van de bedoelde stadsgebieden. In dit geval dient er dus naar de huidige regeling teruggegrepen te worden. 

Naast deze voorwaarden zal er ook rekening gehouden moeten worden met een aantal formaliteiten indien toepassing gemaakt wordt van één van de drie tijdelijke regelingen. Zo zal de bouwheer onder andere een verklaring moeten indienen bij zijn btw-kantoor die een aantal inlichtingen en documenten dient te bevatten.

Hierbij een korte toelichting van enkele begrippen :

Uitgesloten :

 • handelingen welke geen betrekking hebben op de eigenlijke woning :
  • bebouwingswerkzaamheden
  • tuinaanleg
  • oprichten van afsluitingen
  • zwembaden
  • sauna’s
  • midgetgolfbanen 
  • tennisterreinen
  • gehele of gedeeltelijke reiniging van woning

ter verduidelijking volgende begrippen :

 • enige woning : 

tellen niet als mee andere woningen :

  • verkrijging ingevolge : erfenis, mede-eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker
  • indien verkocht uiterlijk op 31 december dat volgt op het jaar van eerste ingebruikneming of inbezitneming van de heropgerichte woning

tellen mee : onroerende goederen in het buitenland

de echtgeno(o)t(e) of de partner van de bouwheer die mee eigendomsrechten verkrijgt op de betrokken woning, wordt als één geheel beschouwd

 • hoofdzakelijk eigen woning :
  • oppervlakte gedeelte woning niet gebruikt voor de uitoefening economische activiteit moet groter zijn dan oppervlakte gedeelte wel daarvoor gebruikt
   • OK : verlaagd btw-tarief voor het geheel van de afbraak en heroprichtingswerken
   • NIET OK : geen toepassing verlaagd btw-tarief, zelfs niet op deel voor privébewoning
 • Max. 200m2 bewoonbare oppervlakte

Woonvertrekken 

  • Keukens
  • Woonkamers
  • Eetkamers
  • Slaapkamers
  • Bewoonbare zolder- en kelderruimten
  • Bureaus
  • Alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes
  • De voor de uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes

Geen woonvertrekken 

  • Garages (ook de geïntegreerde) en carports
  • Kelders en zolders
  • Trappen en gangen
  • WC’s en badkamers
  • washuizen
  • bergplaatsen
  • bijgebouwen

Appartement alleen private woonvertrekken geen gemeenschappelijke delen of ruimten.

 

 

Wil je meer informatie ontvangen of ben je op zoek naar een geschikte partner voor uw totaalaanneming met interieurafwerking? 

Laat het ons weten! 

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message